O produktu

STUDENTSKÁ VERZE KOMPLEXNÍHO NÁRODNÍHO A EVROPSKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU CODEXIS®


Jste studentem právnické fakulty nebo některého z právních oborů na vysoké škole? Tak neváhejte a využívejte výhod, které vám přináší software CODEXIS® ACADEMIA. CODEXIS® ACADEMIA je studentská verze komplexního právního softwaru CODEXIS®, který je navržen a neustále vyvíjen pro snadnou a efektivní práci s informacemi ze všech oblastí práva.

Jako student zcela jistě oceníte, že software CODEXIS® ACADEMIA:

  • výrazně usnadní orientaci v národní a evropské legislativě
  • bude cenným zdrojem informací
  • lépe připraví na budoucí praxi tím, že u vás podpoří rozvoj znalosti práva přímo v nejrozšířenějším informačním systému

Co obsahuje studentská verze softwaru CODEXIS?

SLEDOVANÉ DOKUMENTY

Doplněk SLEDOVANÉ DOKUMENTY za vás bude hlídat změny ve znění dokumentů, které si jako sledované označíte. Sledování změn probíhá po nastavení preferencí automaticky, takže při jakékoliv změně u konkrétního dokumentu obdržíte e-mail s informací o změnách, nebo na ně budete upozorněni při spuštění aplikace (záleží na vašich preferencích).

Vybrat si můžete z 3 režimů sledování změn v dokumentu:

  • vybraná ustanovení – v dokumentu jsou sledovány pouze změny u zvolených ustanovení, ostatní změny v dokumentu nejsou zobrazovány ani hlášeny
  • celý dokument – hlášeny jsou jakékoliv změny v dokumentu
  • celý dokument + vybraná ustanovení – hlášeny jsou všechny změny v dokumentu a při zobrazení jsou zvýrazněny změny ve zvolených ustanoveních

Doplněk umožňuje také porovnávat změny novelizovaného a předchozího znění vybraného ustanovení.


PRÁVNÍ VÝPOČTY

PRÁVNÍ VÝPOČTY je unikátní výpočetní a evidenční nástroj umožňující evidenci jednotlivých zpoplatněných právních úkonů, soudních poplatků, cestovních náhrad a odměn advokáta, notáře, insolvenčního správce, exekutora a likvidátora. Vypočítává úroky z prodlení, eviduje lhůty související s jednotlivými právními případy, pomůže při výpočtu nemocenské, náhrady škody zaměstnavateli nebo zaměstnanci či dovolené.


PRÁVNÍ SLOVNÍKY

Při práci se softwarem jistě oceníte, že součástí jsou také právní slovníky. Právnický latinský slovník je souborem abecedně řazených překladů právnických, zejména latinských hesel, která lze vyhledávat jak podle originálního výrazu, tak dle jeho překladu.

Právní pojmy s judikaturou obsahují věcná hesla (legislativní definice, interpretační pravidla, legislativní zkratky i latinské formule).

Předností právních slovníků, které jsou přístupny uživatelům CODEXIS® ACADEMIA, je také úzké propojení s relevantní judikaturou, díky které je umožněno u vybraných výrazů zobrazit seznam souvisejících judikátů (pokud jsou k danému tématu definovány).

Vyhledávání a následná práce s právnickými pojmy je tak rychlá a pro uživatele velmi pohodlná.


VZORY SMLUV A PODÁNÍ

Doplněk softwaru CODEXIS®, který je dostupný i uživatelům CODEXIS® ACADEMIA, obsahuje užitečné vzory smluv z různých oblastí práva. Veškeré vzory obsahují příslušný text smlouvy či podání, vztah k právním předpisům, komentář, vysvětlivky a hypertextové odkazy na zákonnou, resp. související právní úpravu.

Zpracované vzory smluv a podání vycházejí z právní úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, předpisů stavebního práva, zákoníku práce, autorského zákona, předpisů upravujících průmyslová práva, správního řádu, exekučního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, daňového řádu a dalších nejčastěji užívaných právních předpisů.


CITEX®

Citační sytém judikatury CITEX® umožňuje objektivní řazení soudních rozhodnutí podle jejich citovanosti v ostatních judikátech.

Co CITEX® obsahuje a jak funguje?
Citační index – základní třídící a výběrové kritérium
Základním kritériem pro výpočet Citačního indexu je četnost citací typu rozhodnutí – rozhodnutí, přičemž CITEX® z tohoto počtu eliminuje citace odkazující na rozhodnutí v totožné kauze. Odkazy specifickým způsobem zpracovává a přiřazuje judikátům hodnotu Citačního indexu podle toho, kolikrát byly relevantně citovány.

Nastavitelné vlastnosti Citačního indexu
Ve výchozím nastavení mají v rámci Citačního indexu všechny relevantní citace soudního rozhodnutí stejnou váhu. Vlastnosti Citačního indexu je však možné individuálně upravit a nastavit např. různá omezení. Třeba nastavením určitého časového omezení se vám zobrazí pouze citace realizované ve zvoleném období, ostatní jsou ignorovány.

Rychlý náhled na jednotlivé citace soudního rozhodnutí
Rychlý náhled poskytuje ke každému citovanému rozhodnutí seznam všech citujících judikátů a především okamžitý pohled na pasáže citaci obsahující se zvýrazněním místa samotné citace. CITEX® také umožňuje grafické zobrazení vývoje počtu citací od okamžiku vydání citovaného soudního rozhodnutí.

Grafické znázornění vývoje citací soudního rozhodnutí
CITEX® umožňuje grafické zobrazení vývoje počtu citací od vydání soudního rozhodnutí ve zvoleném časovém období a rychlý náhled na jednotlivé citace, včetně okamžitého náhledu na citované pasáže se zvýrazněním místa citace.


Vybrané funkce softwaru CODEXIS® ACADEMIA:

FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Představuje základní způsob nalezení požadovaných informací. Umožňuje hledat v tzv. souvislostech (požadovaný kontext se musí vyskytovat v rámci jednoho odstavce) nebo ve stanovené vzdálenosti slov. Hledá kombinace požadovaných slov.

Již při zadávání dotazu informuje o stavu, kdy zadání nepovede k požadovanému výsledku, protože zadávané slovo nebo slovní základ nejsou v prohledávaných textech použity.

Umožňuje velmi pohodlně zpřesňovat nebo naopak rozšiřovat dotaz s předem očekávaným výsledkem úpravy dotazu.

Umožňuje rozlišovat, ve kterých časových řezech dokumentu se výskyty nalézají.


ČASOVÁ OSA A ZAPRACOVANÁ ZNĚNÍ

Zapracování novel do textů dokumentů (Legislativa ČR). Možnost procházení jednotlivých znění pohybem na časové ose. Lze přímo přecházet na znění novelizovaného místa dokumentu před novelou a po novele, rychlé srovnání rozdílů textů.


ČASOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Vyhledání dokumentů, které obsahují pasáže novelizované v určitém časovém období. Cílené procházení míst v dokumentu, která byla novelizována v určitém časovém období.

Hledání podle názvů dokumentů nebo čísel CELEX

Vyhledání dokumentů podle části názvu nebo podle celexového čísla. Hledání podle názvů probíhá přes všechny datové zdroje.


FILTROVÁNÍ DOKUMENTŮ

Výběr požadovaných dokumentů podle základních popisných údajů dokumentů (vydání, platnost, účinnost, zdroj, oblast apod.). Specifické filtrační údaje pro některé datové zdroje.


POZNÁMKY A ZÁLOŽKY

Vkládání poznámek v podobě krátkého popisu nebo dlouhých poznámek v podobě souboru či internetového odkazu. Uživatelská viditelnost poznámek. Vytváření záložek v dokumentech. Organizace záložek pro snadné budoucí vyhledání.